วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บข้อมูล

วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บข้อมูล

2.1 วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่บริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ โดยบริษัทได้เก็บข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

    2.1.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของบริษัท

    2.1.2 กรณีอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจาก ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 

เว้นแต่บริษัทจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแล้ว

2.2 วิธีการเก็บข้อมูล

บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Line หรือทางโทรศัพท์ เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล หรือสั่งซื้อสินค้าบริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน 

เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน