ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการประมวลผลทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานกว่านั้น

หากมีกฎหมายกำหนดไว้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาท โดยบริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

การรักษาข้อมูลส่วนตัว เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล

หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต