นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. ข้อมูลส่วนตัวของบริษัทที่สามารถเข้าถึงได้ 

         ชื่อบริษัท           =     บริษัท แฟมิลี่พูลเดย์ จำกัด

         รายละเอียดบริษัท  =     เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายสระน้ำสำเร็จรูปและอุปกรณ์สระน้ำ

                                    แบรนด์จากสหรัฐอเมริกา ให้เป็นทางเลือกให้คนไทยได้มีสระน้ำส่วนตัวทุกๆ บ้าน

                                   ในราคาแค่เอื้อมแต่คุณภาพหลักแสน

                                    -  จำหน่ายสระน้ำสำเร็จรูป อ่างสปา และอุปกรณ์สระน้ำสำเร็จรูป แบรนด์ INTEX

                                    -  จำหน่ายหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระน้ำ แบรนด์ Maytronics

                                    -  จำหน่ายอุปกรณ์ทำความสะอาดสระ แบรนด์ Whale pool, INTEX

                                    -  จำหน่ายเคมีสระน้ำ แบรนด์ Pool care, Astral pool, CTX, TRS

                                    -  จำหน่ายอุปกรณ์วัดค่าน้ำ แบรนด์ Emaux, KEDIDA

                                    -  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสระว่ายน้ำสำเร็จรูปและเครื่องกรองน้ำINTEX

                                    -  บริการติดตั้ง Serviceสระน้ำสำเร็จรูปและเครื่องกรองน้ำINTEX

                เว็บไซต์บริษัท           =     https://www.familypoolday.com/

                Facebook             =     https://www.facebook.com/familypoolday

                Youtube               =     https://www.youtube.com/channel/UCRBlVsS1b9X8a-oXedfOExA

                Line                    =     @familypoolday

                เบอร์โทร                =     083-8576665

 

2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทเก็บข้อมูล

   2.1 วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่บริษัทได้จัดเก็บ บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทระบุไว้ 

โดยบริษัทได้เก็บข้อมูล เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

       2.1.1 เพื่อเป็นฐานข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชม เว็บไซต์ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของบริษัท

       2.1.2 กรณีอื่นๆ ตามที่ท่านได้ให้ความยินยอม

    บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน โดยทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจาก 

ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่บริษัทจะได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่นั้นให้ท่านทราบ และได้รับความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมแล้ว

   2.2 วิธีการเก็บข้อมูล

        บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางเว็บไซต์ Facebook Line หรือทางโทรศัพท์ เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล หรือสั่งซื้อสินค้าบริษัทอาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน 

เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน

 

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล

   บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดการประมวลผลทั้งนี้ บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานกว่านั้นหากมีกฎหมายกำหนดไว้ 

หรือในกรณีที่มีความจำเป็น เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาท โดยบริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาข้อมูลส่วนตัว เพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม 

การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

  1. ช่องทางการติดต่อบริษัทในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทจัดเก็บ

หากลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ลูกค้าสามารถติดต่อมายัง

เว็บไซต์บริษัท    =     https://www.familypoolday.com/

Facebook          =     https://www.facebook.com/familypoolday

Youtube            =     https://www.youtube.com/channel/UCRBlVsS1b9X8a-oXedfOExA

Line                 =     @familypoolday

เบอร์โทร           =     083-8576665

 

 

5. ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า

เว็บไซต์บริษัท    =     https://www.familypoolday.com/

Facebook          =     https://www.facebook.com/familypoolday

Youtube            =     https://www.youtube.com/channel/UCRBlVsS1b9X8a-oXedfOExA

Line                 =     @familypoolday

เบอร์โทร           =     083-8576665